Fakturans olika delar

Hur fakturan är uppbyggd och dess beståndsdelar

Varje faktura består av följande:

Grundläggande information

Här framgår vilket projekt eller arbetsorder som fakturan grundar sig på och har koppling till. Du har även möjlighet att ta del av och redigera följande informationsposter där flera populerats automatiskt genom förvalda inställningar på projektet/arbetsordern och/eller på företagsnivå:

Fält

Redigerbar

Kommentar

Kundens kontakt

Ja

Fältet är förifyllt med kundens kontaktperson. Du kan välja mellan alla externa kontakter som är knutna till aktuell kund.

Vår kontakt

Ja

Här anger du kontaktpersonen hos er. Du kan välja mellan alla interna kontakter

Fakturadatum

Ja

Här anger du fakturans fakturadatum

Förfallodatum

Ja

Här anger du fakturans förfallodatum

Momstyp

Ja

Här välj vilken momstyp som skall användas som standard på fakturan. Du kan sedan redigera momssatsen på respektive fakturarad.

Rot

Ja

Endast synlig om kunden är en privatperson. Här anger du om Rot skall aktiveras. Om du anger Ja kan du sedan markera respektive fakturarad som skall vara rotberättigad)

Fakturanummer

Ja

Här anger du vilket fakturanummer som skall användas. Har du en integration aktiverad är detta fält låst och aktuellt nummer hämtas från ditt faktureringssystem.

Kundens märkning

Ja

Här anger du kundens märkning som skall synliggöras på fakturan

Fakturarader

Varje faktura består av en eller flera fakturarader där varje fakturarad innehåller följande:

Fält

Redigerbar

Kommentar

Beskrivning

Ja

Här beskrivs vad fakturaraden avser

Rot

Ja

Här väljer du om raden skall vara underlag för Rot eller ej

Konto

Ja

Här anger du vilket konto rapporten skall belasta

Moms %

Ja

Här anger du vilken momssats aktuell fakturarad skall belastas med

Mängd

Nej

Eftersom mängden redan är satt i underliggande rapport, en rapport som också godkänts för fakturering, är den ej editerbar i fakturaläget. Skall denna redigeras görs det från projektsidan.

Pris

Nej

Här visas produktens pris per styck. Eftersom priset redan är satt i underliggande rapport, en rapport som också godkänts för fakturering, är den ej editerbar i fakturaläget. Skall denna redigeras görs det från projektsidan.

Rabatt

Ja

Här kan du ange ev. rabatt som skall tillföras raden. Du kan ange en rabatt i antigenen % eller fast summa

Summa

Nej

Här visas den totalsumma som aktuell rad ger (dvs Mängd x Pris)

Kommentar

Ja

Här kan du ange en ev kommentar som du önskar bli synlig på fakturan i anslutning till aktuell fakturarad.

Delete

Ja

Klicka här och raden raderas från fakturan. Den ligger dock kvar i det underliggande projektet/arbetsordern och kan enkelt lyftas in igen om så skulle önskas.

Alla tidrapporter som läggs till från ditt projekt / arbetsorder summeras ihop och presenteras som en totalsumma. Både antal timmar och totalt pris.

Alla reserapporter som läggs till från ditt projekt / arbetsorder summeras ihop och presenteras som en totalsumma. Både antal km och totalt pris.

Alla utgiftsrapporter (Material, tjänster, avgifter, leverantörsfakturor m.m.) som läggs till från ditt projekt / arbetsorder presenteras var för sig i sin helhet, rad för rad, och lika så eventuella kommentarer som knutits till respektive rapport.

Öppnings & Avslutande kommentarer

Längst ner på fakturan hittar du fält för inledande och avslutande kommentarer. Dessa är, precis som det låter, en möjlighet för dig att skriva en trevlig inledning och avslutning på din faktura.


What’s Next

Lär dig hur du redigerar en faktura